Zorunlu Staj

Staj Başvurusu


Staj Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu (Internship Management System User Manual) için tıklayın...

Tanım Zorunlu Staj, IV. yarıyıl sonundan başlayarak mezuniyete kadar olan sürede, kamu ya da özel işyerlerinde, Mühendislik (İlgili Bölümde) ile ilgili alanlarda uygulamalı olarak yapılan çalışmadır. Staj çalışması, yaz okulu dahil hiç bir akademik dönemle örtüşemez.
Süre Zorunlu Staj süresi 40 işgünüdür. Bu çalışmanın 20 gününden oluşan bölümü ofis, kalan 20 günü ise şantiye stajı olarak tamamlanacaktır. Cumartesi günleri çalışılması halinde, staj yapılan kurumdan o günler de çalışıldığına dair onaylı bir belgenin rapor içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
Yer Stajlar, Bölüm'ün ve Fakülte'nin duyurduğu işyerlerinde ya da öğrencinin seçtiği ve Bölüm Staj Kurulunca onaylanan kuruluşlarda yapılabilir.
Süreç Staj çalışması her bir dönem için aşağıda sıralanan adımları içerir.
 • İş yerini belirlemek ve Staj Kurulu/Danışmanının onayını almak,
 • Stajı ilgili bölüm tarafından belirlenen kapsam ve çerçevede yapmak,
 • Staj sonunda, çalışmanın yapıldığı kuruluşa Staj/Stajyer Değerlendirme Formunu onaylatmak,
 • Staj Raporunu, tanımlanan biçim ve içerikte hazırlayıp, her sayfası ıslak imzalı basılı bir kopyayı, Staj/Stajyer Değerlendirme Formu ile birlikte Bölüm Staj Kurulu/Danışman'a teslim etmek.
Rapor Öğrenci yaptığı her staj çalışması için ayrı bir Rapor düzenler (farklı dönemlerde yapılan çalışmalar, aynı işyerinde de olsa ayrı stajlar olarak kabul edilir).

Staj Raporu: Staj süresince öğrenci tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri yazılı ve görsel olarak anlatan belgeler bütünüdür. Staj raporu, aşağıda belirtilen belgeler sırasıyla bir araya getirilerek oluşturulur, ciltlenir ve teslim edilir. 
 • Kapak
 • Online staj formunun bir çıktısı
 • Firma Onay Yazısı
 • Eğer çalışılmışsa Cumartesi günleri de çalışıldığına dair onaylı bir 
 • Haftalık Rapor (Her gün 1-2 cümleyle ifade edilmeli.)
 • Günlük Rapor (Gün boyunca gerçekleştirilen faaliyetler en az 1 sayfada olacak şekilde detaylı olarak anlatılmalı ve görsellerle desteklenmelidir.)
 • Görsel dokümanlar (Öğrencinin Staj yaptığı dönemde çalıştığı proje ile ilgili plan, kesit, görünüş, fotoğraf vb. dokümanlar)
 • Firma Staj Değerlendirme Formu (Staj yapılan kurumun yetkili kişisi tarafından öğrencinin staj döneminin değerlendirildiği ve onaylandığı doküman). Değerlendirme, ağzı kaşeli ve imzalı kapalı zarf içinde teslim edilecektir.
 • Öğrencilerin biçim ve içerikleri ekteki dosyalarda tanımlanan bu bölümleri birleştirip, tüm raporu tek bir dosya olarak hazırlamaları, basılı dosyanın yanı sıra bir CD içerisinde teslim etmeleri zorunludur. 
Staj raporuna ilişkin FORMATA " İlgili Dosyalar/Bağlantılar" alanından erişebilirsiniz.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 31.03.2016 tarihli Senato'da alınan karar gereği, 2015-16 Eğitim-Öğretim Yılından itibaren uygulanmak üzere Staj I ve Staj II derslerinin kredileri fazla ders yüküne sayılmayacaktır. Karar, öğrenci hangi dönemde kaydolmuş olursa olsun, bu tarihten itibaren staj yapan tüm öğrencileri kapsamaktadır.

İKÜ Staj Yönergesi'ne İstanbul Kültür Üniversitesi "Mevzuat" sisteminden erişebilirsiniz. 

İlgili Dosyalar/Bağlantılar 

Staj Başvuru Formu e

Staj Rapor Kapağı

e

Günlük Rapor

e

Haftalık Rapor

e

Kurumsal Staj Değerlendirme Formu

e
Zorunlu stajını yapmak isteyen öğrencilerin, web üzerinden ONLINE BAŞVURU FORMU doldurmaları gerekmektedir. Online başvuru formunda, öğrencilerin çalışmak istedikleri kurumdan aldıkları ONAY YAZISININ TARANARAK yüklenmiş olması gerekmektedir. Danışmanın onayının ardından Mali İşler Maaş Bürosu’nca öğrencinin dosyası oluşturulur ve sigortası başlatılır. Öğrenci, staj başlamadan EN AZ 10 GÜN ÖNCE sisteme giriş yapmak zorundadır!
 • Öğrenci stajının sonunda, hazırlamış olduğu STAJ RAPORU’nu teslim eder.
 • Stajların Staj Komisyonu’na, panoda ilan edilen tarihler içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir.
 • Staj raporlarının, staj yapılan tarihi takiben 1 yıl içerisinde Staj komisyonuna teslim edilmesi gerekmektedir
 • Raporu oluşturan tüm dokümanlar eksiksiz biçimde ciltlenmiş (spiral cilt) olmalıdır.
 • Rapor içindeki tüm dokümanlar (görseller dahil), firma yetkilisi tarafından kaşelenmeli ve imzalanmalıdır.
 • Rapor, öğrencinin staj süresince yaptığı faaliyetleri aktaracak kadar kapsamlı olmalıdır.
 • Rapor, düzgün bir Türkçe’yle, edilgen bir dille yazılmalıdır (“… yapılmıştır… görülmüştür….” gibi)
 • Rapor mutlaka el yazısıyla yazılmalıdır.
 • Aynı dönem aynı işyerinde staj yapan öğrencilerin staj raporları kesinlikle birbirinin aynısı olmamalıdır. Aynı olan raporlar iade edilecek ve yeniden yazılmaları istenecektir.
 • Staj RAPORLARI, yukarıda belirtilen kriterler dikkate alınarak, Yönergenin belirttiği doğrultuda (geçti-kaldı biçiminde) belirlenir. Öğrencinin ilk yaptığı Staj, STAJ I dersi altında 7. Dönemde (4 AKTS), ikinci staj ise STAJ II dersi altında 8. Dönemde (4 AKTS) görünmekte ve GNO’ya katılmamaktadır.
Staj sonuçları, Staj Komisyonu tarafından ilan edilir.
2 tür yurtdışı stajı kabul edilmektedir.

1. Erasmus Öğrenci Staj Hareketliliği Faaliyeti tüm üniversite öğrencilerinin Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarına  dahil olan Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bir işletme veya organizasyon bünyesinde mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanmak amacıyla başvurabilecekleri bir staj programıdır. Daha fazla bilgi almak için http://www.euro-intern.org/ https://uib.iku.edu.tr/
staj
sraj
2. Öğrenci sorumluluğunda, bir yurtdışı firmada: 
 • Öğrenci firmayla iletişime geçer.
 • Online staj formunu doldurur. Yurt dışında staj yapacak öğrenciler de, zorunlu staj formunu doldurmakla yükümlüdür. Fakat okul tarafından yapılan sigorta yurt dışındaki iş yerlerini kapsamamaktadır, staj formu diğer yasal yükümlülükler gereği sürecin bir parçası olarak doldurulmaktadır. Dolayısıyla, ister Türk, ister yabancı uyruklu olsun, yurt dışında staj yapacak olan öğrencilerin, ayrıca sigorta yaptırmaları önerilmektedir.
 • Stajını gerçekleştirir.
 • Staj bitiminde staj raporunu, biri Türkçe olmak üzere iki dilde yazar, firma adına yetkili kişiye onaylatır ve Staj Komisyonuna teslim eder